បុរស​ម្នាក់​ទៅឲ្យ “​ត្រី​ម៉ាស្សា​” ស្រាប់តែ ៥​នាទី​ក្រោយ​ត្រី​មួយ​ហ្វូង​ងាប់​គ្មាន​សល់​ – CEN