ខេមរៈ សិរីមន្ត ធ្វើជា​ពន្លឺជីវិត​ថ្មី​ឱ្យ ឌី​ជេ ក្លឹប ខណៈដែល​កំពុង​ធ្លាក់ទឹក និង​គ្មាន​អ្នកផ្ដល់​តម្លៃ – CEN