ឃ្លាំង​ទំនិញ “Brand” ក្នុង​ភូមិគ្រឹះ​អតីត​នាយករដ្ឋមន្ត្រី​ម៉ាឡេស៊ី​ – CEN