អាណិត​ក្មេង​ណាស់​! បង្កើត​គ្នា​ហើយ​ទុកចោល​ក្នុង​បន្ទប់ទឹក​នៅក្នុង​រោងចក្រ លើស​សត្វ​ធាតុ​ទៅទៀត​!! – CEN