របៀប​សងគុណ​របស់​ពស់ថ្លាន់​មួយ​ក្បាល ចំពោះ​គ្រួសារ​មួយ​ដែល​គ្មាន​នរណា​នឹកស្មាន​ដល់​ – CEN