ក្រសួងទេសចរណ៍បំពាក់បញ្ឈរ QR Code ដើម្បីវាយតម្លៃបដិសណ្ឋារកិច្ចល្អ របស់ច្រកទ្វារអន្ដរជាតិខ្នាតធំចំនួន៦ទីតាំង – CEN