អភិបាលក្រុង និងអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុ ទុកពេល៣ខែ ជូនក្រុមហ៊ុនប្រមូលសំរាម KSWM មុនជ្រើសយកក្រុមហ៊ុនថ្មី(មានវីដេអូ) – CEN