ជនជាតិចិន ស្រវឹងបើករថយន្តរ៉េងរ៉ូវ័រ បុកក្បាលនាគពុះទ្រូងផ្លូវ ហើយក្នុងរថយន្តមានទាហាន – CEN