ពលរដ្ឋរស់ឃុំចុងផ្លាស់ចោទ ក្រុមហ៊ុនចិនឈ្មោះ រ៉ុង ឆេង កំពុងបំផ្លាញផ្លូវ និងសង្ស័យបង្ហូរកាកសំណល់គីមី នាំឲ្យពុលពលរដ្ឋ(មានវីដេអូ) – CEN