ជប៉ុន​ចាត់​តំណាង​ទៅ​សិង្ហ​បុរី​ដើម្បី​តាមដាន​ជំនួប​កំពូល Trump-Kim – CEN