ការនាំចេញ​ផលិតផល​កសិកម្ម​របស់​អាមេរិក​ទៅកាន់​ចិន ត្រូវ​បាន​ព្យាករណ៍​ថា មាន​កំណើន ៤០% – CEN