ស្តាប់​វិស្វករ​ជប៉ុន ផ្ញើ​ពាក្យ​ដល់​កម្មករ​វៀតណាម​ថា ៖ “​ជនជាតិ​វៀតណាម​អស់លោក​រាប់​ម៉ឺន​ឆ្នាំ​ទៀត ក៏​នៅ​វេទនា​ដដែល​ហ្នឹង​!” ធ្វើឲ្យ​យើង​នឹកគិ​តដល់ … .. . – CEN