តើ​គួរ​ស្នើសុំ​ចិន ឲ្យជួយ​បង្កើត​អគារ​ចិញ្ចឹម​ជ្រូក​ច្រើន​ជាន់​ដែរឬទេ​? (មានវីដេអូ) – CEN