តារា​វៀតណាម “​មឹះៗ​កេស​ឆ្នាំងបាយ​ធ្លុះ​” ពេល​ថ្ងៃ​ស្លៀកពាក់​គត់មត់ ពេល​យប់​មិន​ធម្មតា​ – CEN