ឧនាយករដ្ឋមន្ត្រីហោ ណាំហុង​៖ India-CLMV ជា​ផែនការ​ចង្អុល​ផ្លូវ​យ៉ាង​សំខាន់ សម្រាប់​ការអភិវឌ្ឍ​សេដ្ឋកិច្ច រវាង​ឥណ្ឌា និង​ប្រទេស CLMV – CEN