រកឃើញ “​ឱសថ​ទិព្វ​” របស់​ជនជាតិភាគតិច Raglai – CEN