​រន្ធត់​ជាមួយនឹង​ប្រាក់​ដ៏​មហាសាល​របស់​អ្នកសុំទាន​ពិកា​រលី​បង់​ – CEN