គ្មាន​ដៃ តែ​អាច​ក្លាយ​ជា​ជាងដេរ ដ៏​ល្បី​បាន​! – CEN