ឥណ្ឌា​សន្យា​ជួយ​ជំរុញ​ការកែច្នៃ​ផលិតផល​កសិកម្ម ស្វែងរក​ទីផ្សារ​សម្រាប់​កសិផលរ​បស់​កម្ពុជា​ – CEN