ក្រសួង​សុខាភិបាល ហាម​ប្រើប្រាស់​ឱសថ ផ្ទុក​សារធាតុ​ធ្វើឲ្យ ស លឿន ព្រោះ​វា​អាច​ប៉ះពាល់​ដល់​អាយុជីវិត​របស់​អស់លោកអ្នក​ – CEN