អាតូច​មិន​ឈ្នះ​អា​ធំ ដល់​អាតូច​កៀប​ចំ​ស្រែកហៅ​ពុទ្ធោ​! – CEN