តើអ្នកដែលស្គាល់ អម្បូរបក្សីឋានសួគ៌ស្អាតបំផុតពិភពលោកដែរឬទេ ? – CEN