រដ្ឋសភា​ទទួល​យក​សេចក្តីព្រាងច្បាប់​ពី​រដ្ឋាភិបាល​ចំនួន​៤​មក​ពិនិត្យ​សិក្សា និង​បាន​អនុម័ត​ក្រមសីលធម៌​តំណាងរាស្ត្រ​ – CEN