ទិវា​ជីវៈចម្រុះ​អន្តរជាតិ​២២​ឧសភា​បណ្តុះ​គំ​និត្យ​ឲ្យ​ចេះ​ស្រឡាញ់ ថែរក្សា​ការពារ​បរិស្ថាន និង​ធនធានធម្មជាតិ​ – CEN