អន្តរក្រសួង ពិភាក្សា​ពី​ការគ្រប់គ្រង និង​អភិវឌ្ឍន៍​សហគមន៍​ទេសចរណ៍ និង​អេកូ​ទេសចរណ៍​ – CEN