កំណត់​ប្រាក់ឧបត្ថម្ភ​ចៅក្រម អគ្គព្រះរាជអាជ្ញា ព្រះរាជអាជ្ញា សម្រាប់​សវនាការ​ជំនុំជម្រះ​ក្តី​របស់​តុលា​ការ​ – CEN