កង្កែប​មួយ​ក្បាល​នេះ​ស៊ី មិនចេះ​រើស ស៊ី​ទាំង​ពស់ និង​ក្អែប (​មាន​វីដេអូ​) – CEN