ប្រហែល​មានតែ​កូរ៉េខាងជើង​ទេ ដែល​អញ្ជើញ​គេ​ឲ្យមក​ធ្វើ​សាក្សី​ឲ្យ​ខ្លួន បែរជា​ត្រូវ​បង់ថ្លៃ​ទិដ្ឋាការ​រហូតដល់​… ១០.០០០​ដុល្លារ – CEN