ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ​ទទួល​សន្យា​ពី​មជ្ឈមណ្ឌល​ស្រាវជ្រាវ​កសិកម្ម​កូរ៉េ ខេត្ត​ចូឡា​ណាំ​ដូ សម្រាប់​ជំនួយ​បច្ចេកទេស​ – CEN