​រំភើប​ជំនួសណាស់​! កូនស្រី​ស្វែងរក​ឪពុក​ឃើញ តាមរយៈ Facebook បន្ទាប់ពី​ពុំបាន​ឃើញ​មុខ​អស់​រយៈពេល​១៥​ឆ្នាំ ដោយសារ​រឿង​មួយ​នេះ!! – CEN