រកឃើញ​ឃ្លាំង​ទ្រព្យ​អាយុកាល ៣០០​ឆ្នាំ មាន​តម្លៃ​សរុប ១៧ ពាន់​លាន​ដុល្លារ​ – CEN