ឱសថ​បំប៉ន​ផ្លូវភេទ​បុរស​ឈ្មោះ Male extra ប៉ះពាល់​ដល់​សុខភាព ឬ​អាច​ឈាន​ដល់​បាត់បង់​អាយុជីវិត ដោយ​គាំងបេះដូង​ – CEN