បរិមាណ​សាច់ប្រាក់​ប្រមូលបាន​ពី​ភូមិគ្រឹះ​ឯកជន​របស់​អតីត​នាយករដ្ឋមន្ត្រី​ម៉ាឡេស៊ី Najib Razak មាន​លើស​ពី ៣០​លាន​ដុល្លារ​ – CEN