កម្ពុជា​មាន​រមណីយដ្ឋាន​ទេសចរណ៍​ជិត ៤០០​កន្លែង​, សហគមន៍​ទេសចរណ៍ និង​អេកូ​ទេសចរណ៍ ៥៦​កន្លែង​ – CEN