អង្គការសហប្រជាជាតិ​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​ប្រតិភូ​កូរ៉េខាងជើង​ទៅកាន់​សិង្ហ​បុរី​ដើម្បី​ចូលរួម​ជំនួប​កំពូល​អាមេរិក​-​កូរ៉េខាងជើង​ – CEN