ហ្វូង​កូន​ទា ត្រូវបាន​សុនក​មើលថែ ជំនួស​ឲ្យ​មេវា​ (មានវីដេអូ) – CEN