គម្រោង (PADEE) ដំណើរការ​រយៈពេល​៦​ឆ្នាំ​ជួយ​អោយ​ប្រជាកសិករ នៅក្នុង​ខេត្ត​គោលដៅ​ចំនួន ៥ បាន​ផ្លាស់ប្តូរ​ជីវភាព​ – CEN