បាក់​សំ​យ៉ាប​អគារ​ផ្សារ​ម៉ាក្រូ សង្កត់​បុរស​ម្នាក់ រងរបួស​ធ្ងន់​ – CEN