អ្នកច្បាប់កែសម្រួលមាត្រាមួយចំនួនសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃគណៈរដ្ឋមន្រ្តី តម្រូវតាមរាជរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្ន – CEN