លោកជាម យៀប ស្នើសុំអោយការិយាល័យសវនកម្មប្រទេសស៊ុយអ៊ែត បន្តជួយបណ្តុះបណ្តាល​ធនធានមនុស្សកម្ពុជា​លើវិស័យសវនកម្ម – CEN