សេចក្ដីព្រាងច្បាប់​ស្ដីពី​សញ្ជាតិ មាន​១០​ជំពូក ចែកចេញ​ជា​៣៨​មាត្រា ជា​ការរៀបចំ​ជា​ថ្មី យកទៅ​អនុវត្ត​ជំនួស​ច្បាប់​ស្តីពី​សញ្ជាតិ​ចាស់​ – CEN