ទំហំ​ពាណិជ្ជកម្ម កម្ពុជា​ឥណ្ឌូនេស៊ី ប្រមាណ​៤៥០​លាន​ដុល្លារ – CEN