ក្រសួង​ព័ត៌មាន បាន​ស្នើ​ឲ្យ​ម្ចាស់​ស្ថានីយ​វិទ្យុ​-​ទូរទស្សន៍ ចាងហ្វាង​សារព័ត៌មាន និង​ម្ចាស់​គេហទំព័រ​ដកស្រង់​ខ្លឹមសារ ផ្សព្វផ្សាយ ប៉ះពាល់​ដល់ ព្រះរាជ​កិត្ដិយស​របស់​ព្រះមហាក្សត្រ​ – CEN