យុវជន ៣​នាក់ ដោយ​អ​ចេតនា ដាក់​កាមេរ៉ា​ថត ទិដ្ឋភាព​ខ្លួនឯង​ស្លាប់​ដោយ​លង់ទឹក​ – CEN