រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួង​កសិកម្ម ប្រាប់​ឲ្យ​ក្រុមហ៊ុន​ធ្វើ​អាជីវកម្ម​នាំចូល​ថ្នាំ​កសិកម្ម ផ្អាក​ជា​បណ្ដោះអាសន្ន ការនាំ​ចូល​ថ្នាំ​កម្ចាត់​ស្មៅ​គ្រប់​ប្រភេទ​ – CEN