ស្នេហា​កូនអ្នកមាន​ចិន ៖ កាដូ​សង្សារ​បេះដូង​មួយ មានតម្លៃ 52.000 USD – CEN