សុភាព​នារី​ទាំងឡាយ​ចូរ​ប្រយ័ត្ន​ប្តី​ហេងស៊យ ពេល​ត្រូវ​ឆ្នោត​គេ​លាក់ទុក ពេល​លែងលះ​ប្រពន្ធ​រួច​ទើប​ដឹង​! – CEN