គ្រាប់​យុទ្ធ​ភ័​ណ្ឌ​មិនទាន់​ផ្ទុះ​សល់​ពី​សង្គ្រាម​ជិត​ដប់​គ្រាប់ ត្រូវបាន​អង្គភាព​កំចាត់មីន​CMAC ប្រមូល​យកមក​រក្សាទុក​ – CEN