​ផ្លូវ​ក្រវាត់ក្រុង​ទី​៤ ដែល​មាន​ភូមិសាស្ត្រ​ត​ភ្ជាប់​ពី​ខេត្តកណ្តាល​មក​រាជធានី​ភ្នំពេញ ការដ្ឋាន​ទាំងមូល​បានបញ្ចប់ ១០០​ភាគរយ​ – CEN