​ទិវា​បរិស្ថាន​ជាតិ និង​បរិស្ថាន​ពិភពលោក ដើម្បី​លើកកម្ពស់ និង​ការពារ ធនធានធម្មជាតិ​ប្រកបដោយ​និរន្តរភាព​ – CEN